Kontaktujte nás


Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti dodavatele i odběratele prostřednictvím on-line prezentace umístěné na adrese www.dobra-hospodynka.cz jsou závazné pro obě strany.

Sídlo firmy :
Dobra s.r.o.
Na Větrníku 1290
53705 ChrudimIČ : 09467904
DIČ : CZ 09467904

Telefon : +420777350452
Email : info@dobra-hospodynka.cz1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") firmy Dobra s.r.o. se sídlem Na Větrníku 1290, 53705 Chrudim, identifikační číslo: 09467904, (dále jen "prodávající") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě dodavatelské smlouvy (dále jen "dodavatelská smlouva") uzavírané mezi dodavatelem a jinou fyzickou osobou (dále jen "odběratel") prostřednictvím internetové prezentace dodavatele. Internetová prezentace je dodavatelem provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.dobra-hospodynka.cz (dále jen "webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen "webové rozhraní dodavatele").

1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v dodavatelské smlouvě. Odchylná ujednání v dodavatelské smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí dodavatelské smlouvy. Dodavatelská smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Dodavatelskou smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.4. Znění obchodních podmínek může dodavatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


2. UZAVŘENÍ DODAVATELSKÉ SMLOUVY

2.1. Veškerá prezentace služeb umístěná ve webovém rozhraní dodavatele je informativního charakteru a odběratel není povinen uzavřít dodavatelskou smlouvu ohledně těchto služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2. Webové rozhraní dodavatele obsahuje informace o službách, a to včetně uvedení cen jednotlivého služeb. Ceny služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní dodavatele. Tímto ustanovením není omezena možnost dodavatele uzavřít dodavatelskou smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Informace o službách a ceně uváděné odběrateli jsou závazné s výjimkou zjevné chyby.

2.3. Pro objednání služeb vyplní odběratel objednávkový formulář ve webovém rozhraní dodavatele. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

2.3.1. objednávaných službách

2.3.2. adresu, kde bude služba prováděna

2.3.3. kontakt na odběratele

2.4. Před zasláním objednávky dodavateli je odběrateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky odběratel vložil, a to i s ohledem na možnost odběratele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle odběratel dodavateli prostřednictvím webového formuláře umístěného na webových stránkách. Údaje uvedené v objednávce jsou dodavatelem považovány za správné.

2.5. Dodavatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat odběratele o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.6. Smluvní vztah mezi dodavatelem a odběratelem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je dodavateli zasláno odběratelem elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty odběratele, případně potvrzením telefonicky.

2.7. Odběratel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání dodavatelské smlouvy. Náklady vzniklé odběratelem při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením dodavatelské smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí odběratel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
3. CENA SLUŽEB A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cenu služeb a případné náklady spojené s dodáním služeb dle dodavatelské smlouvy může odběratel uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 235180886/0600, vedený u společnosti (dále jen "účet dodavatele")
- hotově na místě zakázky

3.2. Společně s dodavatelskou cenou je odběratel povinen zaplatit dodavateli také náklady spojené s dopravným ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále dodavatelskou cenou i náklady spojené s dodáním služeb.

3.3. Dodavatel nepožaduje od odběratele zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit dodavatelskou cenu služeb předem.

3.4. V případě bezhotovostní platby je odběratel povinen uhrazovat dodavatelskou cenu služeb společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek odběrateli uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet dodavatele.

3.5. Dodavatel je oprávněn, zejména v případě, že ze strany odběratele nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé dodavatelské ceny ještě před dodáním služeb odběrateli. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

3.6. Případné slevy z ceny služeb poskytnuté dodavatelem odběrateli nelze vzájemně kombinovat.

3.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví dodavatel ohledně plateb prováděných na základě dodavatelské smlouvy odběrateli daňový doklad - fakturu. Dodavatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu vystaví dodavatel odběrateli po uhrazení ceny služeb a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu odběrateli.

4. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

4.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

4.2. Dodavatel odpovídá odběrateli, že služby budou dodány v předem stanoveném rozsahu a kvalitě.

4.3. Práva z vadného plnění uplatňuje odběratel u dodavatele na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání.

4.4.. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností dodavatele za vady může upravit reklamační řád dodavatele.


5. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

5.1. Dodavatel není ve vztahu ke odběrateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

5.2. Vyřizování stížností odběratelů zajišťuje dodavatel prostřednictvím elektronické adresy info@dobra-hospodynka.cz. Informaci o vyřízení stížnosti dodavatel zašle odběrateli na elektronickou adresu odběratele.

5.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z dodavatelské smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

5.3. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

5.4. Dodavatel je oprávněn k plnění zakázek na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

5.5. Odběratel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1. Ochrana osobních údajů odběratele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

6.2. Odběratel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako "osobní údaje").

6.3. Odběratel souhlasí se zpracováním osobních údajů dodavatelem, a to pro účely realizace práv a povinností z dodavatelské smlouvy. Nezvolí-li odběratel jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů dodavateli také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení odběrateli. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření dodavatelské smlouvy.

6.4. Odběratel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat dodavatele o změně ve svých osobních údajích.

6.5. Zpracováním osobních údajů odběratele může dodavatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících služby nebudou osobní údaje dodavatelem bez předchozího souhlasu odběratele předávány třetím osobám.

6.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

6.7. Odběratel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

6.8. V případě, že by se odběratel domníval, že dodavatel nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života odběratele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

5.8.1. požádat dodavatele nebo zpracovatele o vysvětlení,

6.8.2. požadovat, aby dodavatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

6.9. Požádá-li odběratel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu dodavatel povinen tuto informaci předat. Dodavatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

7. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

7.1. Odběratel souhlasí se zasíláním informací souvisejících s objednávkou služeb nebo podnikem dodavatele na elektronickou adresu odběratele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení dodavatelem na elektronickou adresu odběratele.

7.2. Odběratel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je objednávku na webové stránce možné provést a závazky dodavatele z dodavatelské smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač objednavatele, může objednavatel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

8. DORUČOVÁNÍ

81. Odběratelem může být doručováno na elektronickou adresu odběratele.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Pokud vztah založený dodavatelskou smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

9.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

9.3. Dodavatelská smlouva včetně obchodních podmínek je archivována dodavatelem v elektronické podobě a není přístupná.

9.4. Kontaktní údaje dodavatele: adresa pro doručování Dobra Hospodyňka.cz, Na Větrníku 1290, 53705 Chrudim, adresa elektronické pošty info@dobra-hospodynka.cz, telefon +420771350452 .